Branża prawna Finanse

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znaczna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są przeważnie niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje nieznaczną część z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.